ສາງ

ຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນ ອາຄານສາງເຫຼັກຂະໜາດ 20m x 3Om 600m2 ທີ່ສ້າງຂຶ້ນເປັນສາງສໍາລັບ ໄຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງບູລະນະເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ ຂອງໂຄງການ ODA ຂອງຍີ່ປຸ່ນ.
ເປັນອາຄານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍນັກອອກແບບຄົນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ວິສະວະກອນເຕັກນິກລາວ ທີ່ໄດ້ໄປຮຽນເຕັກນິກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນມາ.
ປະຈຸບັນໂຄງການ ODA ໄດ້ສໍາເລັດແລ້ວ, ພວກເຮົາຕ້ອງຂາຍອາຄານໂກດັງ(ສາງ)
ມູນຄ່າຂອງອາຄານນີ້ລວມຄ່າເທຄານພື້ນແລ້ວແລະຄ່າຂົນສົ່ງຈາກນ້ຳງື່ມໄປວຽງຈັນ.

ສົນໃຈ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຖາມລາຍລະອຽດນຳພະນັກງານຂອງພວກເຮົາໄດ້

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່

ເບີຕິດຕໍ່ ຢູ່ວຽງຈັນ  020 5688 3528 palina
ເບີຕິດຕໍ່ ຢູ່ປາກເຊ  02028950476 Atsanee
ເບີຕິດຕໍ່ ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ  +818037430070 hisaike
(ທ່ານ ຮິສະອິເກະ ສະດະມິສຶ ປະທານບໍລິສັດ Laonisino)

ສໍາລັບການສອບຖາມໂດຍອີເມລ໌, ແມ່ນບ່ອນນີ້
hisaike@kore.mitene.or.jp

ວິດີໂອແນະນໍາ


 

ການນຳສະເໜີLaonisino
ແລະຄວາມເປັນມາຂອງການກໍ່ຕັ້ງຂອງບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ລາວນິຊິໂນ ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງປາກເຊ ເຊິ່ງແມ່ນການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດ Nishino Komuten ໃນຍີ່ປຸ່ນ.
Nishino Komuten ໄດ້ເລີ່ມໄຫ້ການສຶກສາດ້ານ ວິຊາການເຊັ່ນ ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງ, ວົງກົບແລະບານປະຕູ ປ່ອງ
ອ້ຽມ,ເຄື່ອງເຟີນີເຈີ, ແລະອື່ນໆຕັ້ງແຕ່ປີ 2012  ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍມີໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ Paxay ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານໃນໂຄງການJICA,ແລະຍັງສືບຕໍ່ໂຄງການຢູ່.

ໄນປີ2016ໄດ້ເລີ່ມໄຫ້ການຝຶກອົບຮົມ,ແລະໄດ້ເຊີນເອົານັກຝຶກອົບຮົມຄົນລາວໄປຝຶກຢູ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນລວມໄດ້15ຄົນແລ້ວ ການຝຶກແມ່ນໄດລົງພາກສະໜາມຕົວຈິງ,ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳໂດຍກົງຈາກຊ່ຽວຊານ ຄົນຍີ່ປຸ່ນ ເຊັ່ນ: ງານຊ່າງໄມ້, ງານການຕົບແຕ່ງພາຍໃນ, ອຸປະກອນຕົບແຕ່ງ, ງານໂຄງເຫຼັກ ແລະຕີແບບ.ປະຈຸບັນກໍຍັງມີການຮຽນການສອນຢູ່

ມີການອອກແບບ ແລະແຕ້ມແບບ
ການຄິດໄລ່ມ ນຄ່າເປັນຕົັ້ນ
ຈົນເຖິງການລົງມືັ້ປ ກສ້າງອາຄານຕົວຈິງ
ແລະສິິ່ງທີຂາດບໍໄດ້ກໍໍ່ຄື ການຮຽນຮ ້ວິທີການບ ລະນະສ້ອມແປງ.

ພະນັກງານ Laonisino ພວກເຮົາມີຈ ດມ ້ງໝາຍທີຈະ ປັບປ ງລະດັບຄວາມສາມາດ ໃນວຽກງານການກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ໃນລາວ ໂດຍນ າໃຊ້ປະສົບການຂອງພວກເຮົາ.

ຈາກຂັັ້ນຕອນຂອງການຮັບໄຫ້ຄ າປຶກສາ, ພວກເຮົາຍັງຕຽມການທີິ່ສາມາດຮ່ວມມືກັບຝູ່າຍຍີິ່ປ ູ່ນໄປພ້ອມ,ແລະສົັ່ງມອບຂອງທີມີຄ ນນະພາບ,ທີິ່ໄວ້ວາງໃຈແລະປອດໄພ

 


ສົນໃຈ ກະ​ລຸ​ນາ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ​

ທ່ານ ຮິສະອິເກະ ສະດະມິສຶ ປະທານບໍລິສັດ Laonisino

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່
ເບີຕິດຕໍ່ ຢູ່ວຽງຈັນ  020 5688 3528 palina
ເບີຕິດຕໍ່ ຢູ່ປາກເຊ  02028950476 Atsanee
ເບີຕິດຕໍ່ ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ  +818037430070 hisaike  hisaike@kore.mitene.or.jp

 

laonisino.pdf